Tag: Fence & Wall

Landcape Works, - Planting, - Exterior, - Maintenance

Landscape Works – Lake Serene Rama II

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • งานจัดสวน – Softscape / งานก่อสร้าง – Hardscape (ถนนและทางเดิน, รั้วและกำแพง, ลู่วิ่ง) / ต้นไม้จริง
 • Planting – Softscape / Exterior – Hardscape (Road & Path, Fence & Wall, Running Track) / Maintenance
 • 植栽 / 外構 (道路・歩道、フェンス・外壁、ランニングコース) / メンテナンス

Project

 • Lake Serene Rama II

Client

 • Risland (Thailand) Co., Ltd.

Location

 • Bangkok

Year of Completion

 • 2021

Type

 • Housing Complex

 

 

 

 

 

 

 

 

Landcape Works, - Planting, - Exterior, - Maintenance

Landscape Works – J City Tiwanon

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • งานจัดสวน – Softscape / งานก่อสร้าง – Hardscape (ถนนและทางเดิน, รั้วและกำแพง, ที่จอดรถ, การก่อสร้างไฟฟ้า, การปรับระดับดินเตรียมพื้นที่) / ต้นไม้จริง
 • Planting – Softscape / Exterior – Hardscape (Road & Path, Fence & Wall, Parking, Electrical Construction, Land Preparation) / Maintenance
 • 植栽 / 外構 (道路・歩道、フェンス・外壁、駐車場、電気工事、造成工事) / メンテナンス

Project

 • J City Tiwanon

Client

 • JSP Property Pcl.

Location

 • Pathum Thani

Year of Completion

 • 2020

Type

 • Housing Complex

การจัดสวนสำหรับโครงการหมู่บ้าน ที่ให้มากกว่าความสวยงาม แต่พื้นที่สีเขียวรอบรั้วบ้าน เราไม่ได้เตรียมเพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความร่มรื่น ที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในบ้าน และยังเป็นเสมือนผู้ช่วยบันทึกความทรงจำดี ๆ ที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน กับผู้อยู่อาศัยทุกคนเพราะเห็นความสำคัญของพื้นที่สีเขียวเช่นกัน การจัดสวนในบ้านสร้างเสร็จก่อนขายทุกหลังของ J City จึงถูกออกแบบให้ถูกต้องตามหลักภูมิสถาปัตย์ คำนึงถึงประโยชน์และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสูงสุด

 
 
 

Landcape Works, - Planting, - Exterior, - Design, - Maintenance

Landscape Works – KITAOHJI

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • งานจัดสวน – Softscape / งานก่อสร้าง – Hardscape (ถนนและทางเดิน, รั้วและกำแพง, ที่จอดรถ, บ่อน้ำ, การปรับระดับดินเตรียมพื้นที่) / ออกแบบ / ต้นไม้จริง
 • Planting – Softscape / Exterior – Hardscape (Road & Path, Fence & Wall, Parking, Pond, Land Preparation) / Design / Maintenance
 • 植栽 / 外構 (道路・歩道、フェンス・外壁、駐車場、池、造成工事) / デザイン / メンテナンス

Project

 • Kaiseki Kitaohji

Client

 • Kitaohji (Thailand) Co., Ltd.

Location

 • Pathum Thani

Year of Completion

 • 2018

Type

 • Japanese Restaurant

การจัดสวน สไตล์ญี่ปุ่น ในร้านอาหารของชาวญี่ปุ่น ถือเป็นการจัดตกแต่งสวนสไตล์เอเชีย ในแบบฉบับของญี่ปุ่น ที่นำเอาวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิดมาอยู่ใน การจัดสวน ทำให้สวนเป็นที่พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ปล่อยวางจากโลกภายนอก เชื่อมคนให้เข้ากับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
สวนสไตล์ญี่ปุ่น มีความสวยงามดูสงบ ความสวยงามเปรียบอย่างมีศิลปะ