• Client : Yunomori Onsen Spa
  • Scope of work : Landcape

การจัดสวน สไตล์ญี่ปุ่นมีข้อดีคือ สวนคงอยู่ในสภาพเดิมได้นาน ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องตัดหญ้าบ่อย ๆ อาจจะต้องตัดเล็มไม้ไผ่บ้างเมื่อกิ่งก้านสูงขึ้น สิ่งที่ต้องทำเป็นประจำมีแค่ให้น้ำต้นไม้ทุกวัน โดยใช้สปริงเกอร์ระบบตั้งเวลาหรือมือเปิด ปิด วันละ 1-2 ครั้งเท่านั้น
สวนในแบบฉบับของญี่ปุ่น ที่นำเอาวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิดมาอยู่ใน การจัดสวน ทำให้สวนเป็นที่พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ปล่อยวางจากโลกภายนอก เชื่อมคนให้เข้ากับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสวนสไตล์ญี่ปุ่น มีความสวยงามดูสงบ ความสวยงามเปรียบอย่างมีศิลปะ